องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

[ 30/01/2020 ] ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 30/01/2020 ] ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 01/11/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการงานรื้ออาคารที่ราชพัสดุ(อาคารสำนักงาน ผดุงครรภ์ แบบเลขที่ 356) บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายบ้านแพะ บ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวังน้ำต้อง-บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บ้านวังน้ำต้อง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2018 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายบ้านนายสุธรรม เปี้ยสืบ เชื่อมถนนบ้านแม่หล่วง บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


<< แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด >>

[ หนังสือลงวันที่ : 24/02/2563 ] ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563


[ หนังสือลงวันที่ : 25/02/2563 ] ขอซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562


[ หนังสือลงวันที่ : 25/02/2563 ] โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา


[ หนังสือลงวันที่ : 26/02/2563 ] ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)


[ หนังสือลงวันที่ : 26/02/2563 ] ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)


[ หนังสือลงวันที่ : 25/02/2563 ] โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


[ หนังสือลงวันที่ : 24/02/2563 ] โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563


<< แสดงหนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ ทั้งหมด >>

ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง

FACEBOOK

LINK ที่น่าสนใจ

:: แจ้งข้อมูลปัญหาภายในเว็บ ::